AGB

Všeobecné predajné a dodacie podmienky spol. aluplast Austria GmbH

1 Platnosť

Dodávky, služby (ďalej len výrobky) a ponuky sa realizujú výhradne na základe našich VOP. Tieto sú súčasťou všetkých zmlúv; majú platnosť aj vtedy, keď sa nie vždy berie zreteľ predovšetkým na ne.

Naše VOP platia len vo vzťahu k podnikateľom. Naše VOP platia výhradne. Obchodné podmienky zákazníka sa nepoužívajú ani vtedy, ak im zvlášť neprotirečíme. Nestanú sa obsahom zmluvy ani prostredníctvom bezvýhradného prijatia alebo realizácie zákazky.

 

2 Uzavretie zmluvy

Ak nebolo dohodnuté inak, sú naše ponuky nezáväzné. Zakladajú sa na údajoch od zákazníka, bez poznatkov o pomeroch u zákazníka. Zákazník znáša riziko, že výrobky ponúkané na tejto báze zodpovedajú jeho potrebám. Ponuky zákazníka môžeme prijať v priebehu 15 pracovných dní.

Pre rozsah a predmet dodávky je rozhodujúce samotné potvrdenie objednávky alebo pri okamžitom uskutočnení zákazky dodací list. Ak tieto obsahujú zmeny vzhľadom na objednávku zákazníka, je jeho súhlas považovaný za poskytnutý vtedy, ak výrobok prevezme bez výhrad a ak v priebehu primeranej lehoty nebude písomne oponovať.

Upozornenie na technické normy slúži na špecifikáciu výkonu a nie je zárukou kvality. Údaje alebo obrázky (napr. hmotnosti, rozmery, úžitkové hodnoty, zaťažiteľnosť, tolerancie, výkresy a technické údaje) sú len približné, pokiaľ použiteľnosť na zmluvne predpokladaný účel nepredpokladá presnú zhodu.

Záruku preberáme len vtedy, ak ju výslovne písomne prisľúbime. Očividné omyly, tlačové, písomné, počtárske a výpočtové chyby, nie sú záväzné a neodôvodňujú žiadny nárok.

Zmeny alebo doplnky objednávky prostredníctvom zákazníka po potvrdení objednávky nás oprávňujú k prispôsobeniu ceny a predĺženiu dodacej doby.

Pokiaľ máme pre isté výrobky dokumentácie, sú tieto zákazníkovi bezplatne k dispozícii na stiahnutie na našej domovskej stránke www.aluplast.at. Vytlačené vydania takýchto dokumentov môžeme poskytnúť zákazníkovi na objednávku za úhradu. Toto platí aj pre doplnkové kópie návodov na obsluhu, katalógových listov atď.

 

3 Ceny/platba

Ak neboli dohodnuté špecifické podmienky, platia vždy ceny z cenníka platného v deň dodávky.

Ak nebolo dohodnuté inak, platia ceny zo závodu s pripočítaním DPH, bez doplnkových služieb, akými sú obal, nakládka, preprava, vykládka, prepravné poistenie, montáž, clo, inštalácia, implementácia, zavedenie, školenie, starostlivosť, trovy, cestovné náklady a iné výdavky.

Ak nebolo dohodnuté inak, tak sú faktúry splatné okamžite netto bez akejkoľvek zrážky. Pri zahraničných obchodoch sa môže dodávka uskutočniť len za platbu vopred alebo po poskytnutí 100 % neodvolateľného a potvrdeného akreditívu. Dohodnutý odpočet skonta sa uskutočňuje z netto fakturovanej čiastky po odpočte rabatu, prepravných nákladov a iných nákladov. Vždy je rozhodujúci dobropis v prospech nášho účtu.

Pri omeškaní platby sa stávajú rabaty, skontá a iné zvýhodnenia bezpredmetné.

Pri omeškaní platby a pri odôvodnených pochybnostiach týkajúcich sa schopnosti platenia zo strany zákazníka môžeme požadovať platbu vopred a/alebo si môžeme uplatniť zádržné právo príp. ďalšie plnenie. Platí to aj pri odmietnutí poistenia zákazníckej pohľadávky prostredníctvom našich poistiteľov úveru na tovar.

Zákazníkovi prináleží zádržné právo, ako aj právo na kompenzáciu len vtedy, pokiaľ sú jeho protinároky nepopierateľne alebo právoplatne stanovené.

 

4 Dodávka/prechod rizík

Pokiaľ to nie je neprijateľné, sú prípustné čiastkové, zvýšené dodávky, znížené dodávky alebo predčasné dodávky.

Dodacie doby sú len približné, iba ak by bola výslovne prisľúbená pevne stanovená dodacia lehota. Dodacie doby začnú plynúť príchodom potvrdenia objednávky, avšak nie skôr, ako budú vysvetlené všetky obchodné a technické otázky a splnené splatné povinnosti spoluúčasti zákazníka a povinnosti plnenia vopred, iba ak by sme za omeškanie boli zodpovední my.

Dodacia doba je dodržaná, ak výrobky do tej doby opustili závod alebo ak je nahlásená pripravenosť výrobkov na odoslanie.

Po uplynutí nezáväzného dodacieho termínu môže zákazník od zmluvy odstúpiť, ak nám predtým stanovil minimálne 30-dňovú dodatočnú lehotu s hrozbou odmietnutia.

Dodržanie dodacej doby je pod podmienkou včasného zabezpečenia vlastných dodávok, omeškanie oznámime.

Neručíme za poruchy pri plnení záväzku, za povinnosti týkajúce sa našich subdodávateľov, iba ak by sme sami reprezentovali poruchy pri plnení záväzku. Prípadné nároky na náhradu voči subdodávateľom budú odstúpené zákazníkom. Ak nie je dodávka pre zákazníka z tohto dôvodu už únosná, môže od zmluvy odstúpiť. Odoslanie výrobkov sa uskutočňuje bez záruky aj toho najlacnejšieho druhu, na náklady a riziko zákazníka. Zákazník znáša riziko aj pri preprave prostredníctvom našich vlastných vozidiel alebo pri dohode dodávky oslobodenej od prepravného. Na predchádzajúci pokyn a na náklady zákazníka výrobky a/alebo prepravu poistíme.

Pri omeškaní vyexpedovania v dôsledku okolností, ktoré nereprezentujeme my, prechádza riziko odo dňa ohlásenia pripravenosti na vyexpedovanie na zákazníka.

Výrobky sa musia bezodkladne po príchode k zákazníkovi vyložiť. Ak sa vykládka omešká o viac ako 2 hodiny, bude náklady na prestoj prepravného vozidla znášať zákazník. Ak sa výrobky exportujú a preclievajú, náklady za prestoj v trvaní viac ako 48 hodín, bez preclievania v trvaní viac ako 24 hodín znáša zákazník.

 

5 Vlastníctvo paliet

Palety sú naším vlastníctvom. Po prijatí tovaru ich treba bezodkladne vrátiť späť.

 

6 Výhrada vlastníckeho práva

Až do splnenia všetkých pohľadávok z príslušného právneho úkonu nám zákazník poskytne nasledujúce záruky:

Vyhradzujeme si vlastníctvo výrobkov až do príchodu všetkých platieb vyplývajúcich z obchodného styku.

Na všetky zákazníkovi prenechané – aj elektronickou formou – vzory, nástroje, špecifikácie, modely, plány, údaje, výkresy, informácie hmotného a nehmotného druhu si vyhradzujeme okrem iného všetky práva, predovšetkým vlastnícke a autorské práva, ako aj iné nehmotné majetkové práva. Ich rozmnožovanie alebo poskytovanie tretím osobám je zakázané.

 

Počas trvania výhrady vlastníckeho práva platí nasledujúce:

Spracovanie alebo úprava sa uskutočňuje vždy pre nás ako výrobcu, avšak bez záväzku pre nás. Ak zanikne naše (spolu)vlastníctvo prostredníctvom spojenia, tak sa už teraz dohodne, že naše (spolu)vlastníctvo zjednotenej veci prejde podľa pomernej časti hodnoty (fakturovaná čiastka) na nás. Zákazník ochráni naše (spolu)vlastníctvo bezplatne.

- Zákazník udržiava výrobky v bezchybnom stave. Zákazník poistí výrobky na vlastné náklady v náš prospech voči krádeži, zlomeniu, škodám spôsobených ohňom, vodou a iným škodám, pokiaľ je to pre neho únosné. Na požiadanie treba predložiť o tom dôkaz.

- Zákazník je až do odvolania oprávnený, výrobky v náležitej obchodnej činnosti predávať a spracúvať, pokiaľ nie je v omeškaní s platbou. Zastavenie a prevedenie záruky je neprípustné.

- Zákazník odstúpi pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s ďalším predajom výrobkov, namiesto výrobkov alebo sa ináč týkajú výrobkov (napr. poistenie, nedovolené konanie), aj so všetkými vedľajšími právami už teraz na nás ako záruku, a síce nezávisle na tom, či sa výrobky predávajú ďalej bez spracovania alebo po ňom. Týmto prijímame odstúpenie.

- Zákazník je až do odvolania oprávnený, nám odstúpené pohľadávky vo vlastnom mene v prospech nášho účtu zinkasovať. Naše oprávnenie, pohľadávku zinkasovať samostatne, zostáva týmto nedotknuté. Sme oprávnení na zverejnenie.

- Pri zásahoch tretích osôb do výrobkov, predovšetkým prostredníctvom exekučných opatrení, upozorní zákazník tretiu osobu na naše vlastníctvo a bezodkladne nás bude informovať. Zákazník nám splatí výdavky potrebné na našu intervenciu, pokiaľ by sme nedokázali voči tretej osobe presadiť náhradu nákladov.

Ak sa naše výrobky prostredníctvom zákazníka nainštalujú ako podstatná súčasť pozemku tretej osoby, tak zákazník odstúpi už teraz nárok na úhradu vzniknutý voči tretej osobe, alebo voči tomu, ktorého sa to týka, podľa pomernej časti hodnoty na nás. Týmto prijímame odstúpenie. Pri ďalšom predaji pozemku, ktorého podstatnou súčasťou sa stali naše výrobky, odstúpi zákazník na nás už teraz z toho vzniknuté pohľadávky ako záruku. Týmto prijímame odstúpenie. Ak zákazníkovi prináleží právo na objednávku hypotéky ako záruky, tak tento nárok prechádza v uvedenej výške na nás. Ak sa naše výrobky stanú podstatnou súčasťou pozemku, tak môžeme podľa uváženia kvôli istote požadovať priznanie hypotekárneho dlhu vo výške existujúcej pohľadávky.

Správanie sa zákazníka, ktoré je v rozpore so zmluvou, predovšetkým omeškanie platenia alebo návrh na konkurzné konanie (prípad zhodnotenia), nás oprávňuje od zmluvy odstúpiť a požadovať okamžité vydanie výrobkov alebo príp. odstúpenie nároku na vydanie vecí voči tretej osobe. Zákazníkovi v takomto prípade neprináleží žiadne zádržné právo. Nároky na náhradu škody vrátane nárokov na náhradu zmareného zisku zostávajú nedotknuté. My sa môžeme uspokojiť pri stiahnutých výrobkoch ich voľným predajom.

 

7 Práva súvisiace s chybami

Prepravné škody treba zdokumentovať vo vzťahu k prepravcovi. Ďalší predaj, inštalovanie alebo iné využitie reklamovaných výrobkov je považované za povolenie výrobkov a za zmluvné plnenie a vylučuje do tej miery nároky vyplývajúce z chýb.

Prostredníctvom rokovania o reklamácii sa nevzdávame námietky, že by tieto neboli včasné, neodôvodnené alebo ináč nedostatočné. Opatrenia k minimalizácii škody nie sú považované za uznanie nedostatku.

Nepreberáme záruku za dodržiavanie prípadných osobitných predpisov platných pre prevádzku zákazníka alebo pre import a export alebo za existenciu potrebných povolení. Výrobky smú nájsť využitie len v tom štáte, pre ktorý boli objednané. Vývoz dovezeného tovaru sa uskutočňuje na zodpovednosť a ručenie zákazníka. Odporovanie predpisom alebo v prípade chýbania povolení sa nedotkne povinnosti odobrať výrobky späť.

Materiálom podmienené odchýlky od dohodnutej kvality a dohodnutého objemu, ako aj zmeny služby v súvislosti s technickým pokrokom, v konštrukcii, konštrukčnom usporiadaní, rozmeroch alebo farbe sú v rámci tolerancií bežných v danom odvetví prípustné, pokiaľ tieto neobmedzujú použiteľnosť na zmluvne naplánované upotrebenie, neexistuje žiadna záruka a pre zákazníka sú únosné.

Na uskutočnenie – podľa nášho výberu – nevyhnutne sa javiacej dodatočnej opravy nedostatku alebo náhradnej dodávky nám musí dať zákazník potrebný čas a potrebnú šancu; v opačnom prípade sme od ručenia za následky z toho vyplývajúce oslobodení.

My znášame náklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s odstránením nedostatku, pokiaľ sa tieto nezvýšia tým, že výrobky boli umiestnené na inom mieste ako na mieste plnenia.

Zákazník ručí za neoprávnené požadovanie odstránenia škody, ak príčina škody spadá do jeho okruhu zodpovednosti a on to minimálne z nedbanlivosti nespoznal. Náklady, ktoré v rámci ručenia za chyby nemajú byť znášané z našej strany, budú vyúčtované zákazníkovi.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, ak necháme zbytočne uplynúť nám stanovenú minimálne 30-dňovú dodatočnú lehotu na odstránenie chýb alebo náhradnú dodávku kvôli vecnému nedostatku. Právo na zľavu je vylúčené, iba ak by existovala nepodstatná škoda, ak by bola škoda úmyselne zamlčaná alebo ak by sa to týkalo záruky kvality.

Pri nevhodnom alebo neodbornom použití, chybnej montáži príp. chybnom uvedení do prevádzky prostredníctvom zákazníka alebo tretej osoby, pri nerešpektovaní smerníc od výrobcu týkajúcich sa spracovania, pri prirodzenom opotrebení, chybnom alebo nedbanlivom zaobchádzaní alebo uskladnení, neodbornej údržbe a starostlivosti, nevhodných prevádzkových prostriedkoch, chemickom, elektrochemickom, elektrickom vplyve alebo vplyve závislom od okolitého prostredia sa nepreberá žiadna záruka, pokiaľ si za tým nestojíme.

To isté platí pre materiály, ktoré nezodpovedajú originálnym špecifikáciám, iba ak by nedostatok nespočíval v nich.

Nároky na regres zákazníka existujú len do tej miery, ak zákazník so spotrebiteľom neuzavreli žiadne dohody o zákonných nárokoch vyplývajúcich z nedostatkov.

 

8 Ručenie

Za škody vyplývajúce z ublíženia s dôsledkami na živote, tele alebo zdraví, ktoré spočívajú v zavinenom porušení povinností z našej strany, zo strany našich zákonných zástupcov alebo pomocných síl, ručíme podľa zákonných ustanovení.

Pre ostatné škody z našej strany, zo strany našich zákonných zástupcov alebo pomocných síl platí nasledujúce:

- Za škody, ktoré spočívajú v úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom porušení povinností, ručíme podľa zákonných ustanovení.

- Za škody, ktoré spočívajú v porušení podstatných zmluvných povinností v dôsledku miernej nedbanlivosti, je naše ručenie obmedzené na predvídateľné škody typické pre danú zmluvu.

- Za škody, ktoré spočívajú v hrubom nedbanlivom porušení povinnosti, ktorá nie sú podstatné z hľadiska zmluvy, je naše ručenie obmedzené na predvídateľné škody typické pre danú zmluvu.

- Za škody, ktoré spočívajú v miernom nedbanlivom porušení povinnosti, ktorá nie sú podstatné z hľadiska zmluvy, neručíme.

- Povinnosti podstatné z hľadiska zmluvy sú tie, ktorých plnenie vo všeobecnosti umožňuje náležité uskutočnenie zmluvy, a na ktorých dodržiavanie sa zákazník môže spoľahnúť.

Práva na odstúpenie prináležiace zákazníkovi podľa zákona nebudú dotknuté obmedzením zodpovednosti a vylúčením zodpovednosti.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti platí nielen pre zmluvné, predzmluvné a zdanlivo zmluvné, ale aj pre trestné základy nárokov, avšak nie pre nároky podľa zákona o zodpovednosti za chyby výrobkov alebo ak nedostatok úmyselne zamlčíme, ak sme prevzali záruku alebo pokiaľ sú škody kryté naším podnikovým poistením povinného ručenia.

Zákazník sa postará o vlastné poistenia v rozsahu obvyklom pre dané odvetvie (napr. poistenie v prípade výpadku prevádzky).

 

9 Obmedzenie ručenia

Pri obmedzení ručenia pri predvídateľných škodách typických pre danú zmluvu sa obmedzuje ručenie podľa škody na trojnásobok dotknutej hodnoty zákazky. Okrem toho ručíme v rozsahu, v akom nás náš poistiteľ obhajuje za škodu a v akom poskytne platbu.

 

10 Práva na ochranu/zachovanie tajomstva

Ak využívanie výrobkov vedie k poškodeniu komerčných práv alebo práv na ochranu autorského práva, budeme podľa nášho výberu a na naše náklady vymáhať buď užívateľské právo pre zákazníka alebo zmeníme výrobky tak, aby sa neporušilo právo na ochranu alebo tieto vymeníme za výrobky konformné s právom na ochranu. Ak to nie je pre nás za primeraných podmienok možné, tak potom zákazníkovi prináleží tohto sa týkajúce právo na odstúpenie.

Zákazník bude so všetkými obsahmi zmluvy, predovšetkým cenami a rabatmi, know-how a inými obchodnými tajomstvami zaobchádzať prísne dôverne a bez nášho výslovného písomného dovolenia nebude žiadne informácie, dokumentácie, výkresy alebo iné podklady poskytovať alebo iným spôsobom sprístupňovať tretím osobám. To neplatí vtedy, ak sú tieto obsahy bez previnenia sa voči povinnosti zachovávania tajomstva verejne známe. Povinnosť zachovávania tajomstva zákazník nariadi aj jeho spolupracovníkom a spojeným podnikom, ako aj tretím osobám, ktorým budú sprístupnené ich obsahy.

Zákazníka a projekt smieme pomenovať ako referenciu.

 

11 Záverečné ustanovenia

VOP platia aj pre podniky spojené so zákazníkom. Zákazník musí tieto VOP nariadiť aj podnikom, ktoré sú s ním prepojené.

Zákazník nie je oprávnený, práva vyplývajúce z tejto zmluvy prenášať bez nášho súhlasu na tretie osoby.

Platí rakúske právo. Ak nebolo dohodnuté inak a nezávisle od dohodnutých medzinárodných obchodných podmienok Incoterms, je naše obchodné sídlo v meste 4552 Wartberg an der Krems, Rosslauf 26 aj miestom plnenia. Preto platí sídlo súdu miesta plnenia.

Ďalej je za dohodnuté sídlo súdu považované aj naše obchodné sídlo v meste 4552 Wartberg an der Krems, Rosslauf 26 a síce v tej forme, že vždy vecne kompetentný súd pre príslušné obchodné sídlo v meste 4552 Wartberg an der Krems je považovaný za kompetentný (Krajský súd Kirchdorf an der Krems / Krajinský súd Steyr). My sme však oprávnení zákazníka zažalovať aj na súde v jeho sídle.

Zmeny a doplnky zmluvy, ktoré sa nezakladajú na individuálnej dohode, si vyžadujú písomnú formu. Platí to aj pre zrieknutie sa potreby písomnej formy.